วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ
 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณี รวม 8 อัตรา (11-29 พ.ย.56)สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณี รวม 8 อัตรา (11-29 พ.ย.56) สมัครงาน


สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณี รวม 8 อัตรา (11-29 พ.ย.56)


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณี
อัตราเงินเดือน : 10,200 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 8 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :
- ปวส.
- อนุปริญญา

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเลขานุการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรธรณี ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และ

ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฎิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตและจัดเก็บรายได้จากผู้ประกอบกิจการทรัพยากรธรณี เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยแร่ หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๒) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการขออนุญาตและการชำระค่าใช้ทรัพยากรธรณีจากผู้ประกอบกิจการทรัพยากรธรณี เพื่อจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล
๒. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการขออนุญาตและการชำระค่าใช้ทรัพยากรธรณีแก่ผู้ประกอบกิจการทรัพยากรธรณี เพื่อให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย
(๒) ประสานงานกับส่วนราชการภายในและภายนอก เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป เพื่อให้การดำเนินการอนุญาตและจัดเก็บรายได้เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นยำ

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้
๑. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ และพระราชบัญญัติพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ. ๒๕๐๙ ตลอดจนพระราชบัญญัติฯ อื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. ความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรณีแร่

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More